ch3ch2cl怎么变成聚氯乙烯?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2023/12/01 11:50:36

ch3ch2cl怎么变成聚氯乙烯?
ch3ch2cl怎么变成聚氯乙烯?

ch3ch2cl怎么变成聚氯乙烯?
CH3-CH2-Cl+NaOH---------CH2=CH2+NaCl+H2O
CH2=CH2+Cl2---------CH2Cl-CH2Cl
CH2Cl-CH2Cl+NaOH-------CH2=CH-Cl+NaCl+H2O
nCH2=CH-Cl----------(-CH2-CH-)n-
I
Cl

一氯乙烷经过消去反应得到乙烯
乙烯经过取代反应得到一氯乙烯
一氯乙烯经过加聚反应得到聚氯乙烯

CH3CH2CL=CH2=CH2+HCL
CH2=CH2+CL2=CL-CH2-CH2-CL
CL-CH2-CH2-CL=CL-CH=CH2+HCL
NCL--CH=CH2=-(CLCH-CH2)N-